Kế hoạch Tài chính

Có 2 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
32/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC

Ngày ban hành : 29/05/2008

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

29/05/2008

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC

Ngày ban hành : 29/05/2008

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
58/2014/QH13

Luật số 58/2014/QH13

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu :

Luật số 58/2014/QH13

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu :